Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na webové stránky umístěné na adrese https://debankero.com, které vlastní a provozuje společnost Ba Ban Ban Bun s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, IČ: 19427158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 386367.

Používáním webových stránek nebo přístupem k jakémukoli obsahu poskytovanému na webových stránkách vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.


1. Pojmy a definice


1.1 AMLZ

AMLZ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Hodnota plnění

Hodnotou plnění se rozumí množství věci či hodnota služby, které představují Plnění (např. množství USDT kryptoaktiva).

1.3 Kryptoaktivum

Kryptoaktivem se rozumí digitální jednotka, která představuje zachycení hodnoty nebo práv, která může být převáděna a ukládána elektronicky pomocí technologie sdíleného registru nebo pomocí podobné technologie. Za Kryptoaktiva se dále považují i elektronicky uchovatelné nebo převoditelné jednotky způsobilé plnit platební, směnou nebo investiční funkci, pokud jsou podle právních předpisů platných v České republice, zejména AMLZ, považovány za virtuální aktiva.

1.4 Návštěvník

Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která navštíví Webové stránky.

1.5 Obchodník

Obchodníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, smluvní partner Provozovatele, který je oprávněn na základě pokynu Provozovatele jeho jménem a na jeho účet přijímat platby za prodej Voucheru. Seznam Obchodníků je uveden na Webových stránkách.

1.6 Zasílatel

Zasílatelem se rozumí právnická osoba, smluvní partner Provozovatel, který na základě pokynu Provozovatele doručí Uživateli aktivační údaje Voucheru a vybere od Uživatele kupní cenu Voucheru formou doběrečného.

1.7 Objednávkový kód

Objednávkovým kódem se rozumí unikátní kód, který Provozovatel poskytne Uživateli na základě objednávky Uživatele, který slouží k platbě kupní ceny Voucheru a k jeho aktivaci.

1.8 Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o jakékoli osobě, jako o osobě identifikované nebo identifikovatelné, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména odkazem na určitý identifikátor, jímž je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity osoby.

1.9 OZ

OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Plnění. Plněním se rozumí ty věci či služby, na jejichž vydání či poskytnutí má Uživatel či jím zvolená třetí osoba nárok při uplatnění příslušného Voucheru, a to za podmínek stanovených Vydavatelem. Věcí, kterou má Vydavatel oproti sdělení unikátní informace obsažené na Voucheru vydat může být i Kryptoaktivum a službou může být i služba spojená s Kryptoaktivy.

1.10 Provozovatel

Ba Ban Ban Bun s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, IČ: 19427158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 386367.

1.11 Smluvní strany

Smluvními stranami se rozumí Provozovatel a Uživatel a Smluvní stranou se rozumí Provozovatel anebo Uživatel.

1.12 Smlouva

Smlouvou se rozumí smlouva o prodeji Voucheru uzavřená mezi Smluvními stranami na základě objednávky Uživatele, kterou se Provozovatel zavazuje, že Uživateli odevzdá Voucher, jež je předmětem prodeje, a to na Uživatelem určenou e-mailovou adresu, nebo fyzickým předáním Voucheru ze strany Obchodníka, a Uživatel se zavazuje, že Voucher převezme a zaplatí za něj Provozovateli kupní cenu, to vše za podmínek stanovených v těchto VOP.

1.13 Uživatel

Uživatelem** se rozumí každý Návštěvník, který prostřednictvím k tomu určeného rozhraní Webových stránek odsouhlasí tyto VOP a učiní objednávku k nákupu Voucheru, a který splňuje podmínky čl. 2.5 VOP.

1.14 Voucher

Voucherem se rozumí hmotná či nehmotná věc obsahující unikátní informaci, oproti jejímuž sdělení se Vydavatel zavazuje za podmínek stanovených Vydavatelem poskytnout Plnění, a to osobě či jí určené třetí osobě, která Vydavateli unikátní informaci způsobem a za podmínek stanovených Vydavatelem sdělí (např. tzv. Binance Giftcard).

1.15 VOP

VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Návštěvníka v rámci užívání Webových stránek a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v rámci uzavírání Smluv.

1.16 Vydavatel

Vydavatelem se rozumí právnická osoba, která vydává Voucher, stanoví podmínky pro jeho uplatnění, resp. uplatnění nároku na poskytnutí Plnění plynoucího z Voucheru, a zavazuje se, že při splnění příslušných podmínek Plnění poskytne (např. poskytovatel služeb dostupných na https://www.binance.com/).

Webové stránky. Webovými stránkami se rozumí web spravovaný a provozovaný Provozovatelem a umístěný na adrese https://debankero.com.

2. Základní ustanovení


2.1 Působnost VOP

Tyto VOP se vztahují na všechny Návštěvníky a Uživatele. Před užíváním Webových stránek je každý Návštěvník povinen seznámit se s VOP a dodržovat je.

2.2 Závaznost VOP

Tyto VOP jsou závazné pro všechny Návštěvníky a Uživatele. Těmito VOP se dále v souladu s § 1751 odst. 1 OZ řídí veškerá vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy uzavírané mezi Smluvními stranami.

2.3 Inkorporace a rozpor se Smlouvou

VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené Smlouvy a nabývají účinnosti mezi Smluvními stranami uzavřením Smlouvy. V případě výslovně a oboustranně sjednaného odchylného ujednání Smlouvy od VOP má Smlouva přednost před zněním těchto VOP.

2.4 Základní povinnosti Návštěvníka

Návštěvník se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Webových stránek. Každý Návštěvník je dále povinen zdržet se:

 • jakýchkoli aktivit nepřiměřeně vytěžujících Webové stránky;
 • přístupu k Webovým stránkám skrze jakékoli automatizované prostředky;
 • zkoušení, zkoumání nebo jiných činností vedoucích k odhalování nebo zneužívání zranitelností nebo chyb ve Webových stránkách nebo jiném počítačovém programu;
 • jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke zpřístupnění Osobních údajů jiných Návštěvníků;
 • jakýchkoli jednání, která jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.


2.5 Osoba Uživatele

V případě fyzických osob může být Uživatelem pouze ta osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná. V případě právnických osob může být Uživatelem pouze ta osoba, za kterou Smlouvu uzavřela k tomu oprávněná fyzická osoba (např. jednatel nebo pověřený zaměstnanec). Uživatel musí splňovat také veškeré podmínky ve vztahu k zakázaným jurisdikcím a zakázaným ujednáním.

2.6 Povaha prodeje Voucheru

Provozovatel prostřednictvím Webových stránek neprovádí žádné obchody s Kryptoaktivy ani Návštěvníkům neposkytuje žádnou službu spojenou s Kryptoaktivy ve smyslu AMLZ. Voucher je ze své povahy pouze věcí hmotnou či nehmotnou, která v sobě nese právo na vydání určité věci či poskytnutí služby, kterými může být Kryptoaktivum či služba spojená s Kryptoaktivy. Podmínky vydání věci či poskytnutí služby se vždy řídí specifickými podmínkami Vydavatele, který je osobou odpovědnou za vydání věci či poskytnutí služby a splnění všech podmínek stanovených platnými a účinnými právními předpisy pro nakládání s takovou věcí či poskytování takových služeb.

2.7 Podmínky Vydavatele

Uživatel je povinen a zavazuje se, že se před uzavřením Smlouvy seznámí s podmínkami Vydavatele pro uplatnění práva na poskytnutí Plnění, které je spojeno s Voucherem. Uzavřením Smlouvy Uživatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami Vydavatele dle předchozí věty.


3. Uzavření Smlouvy


3.1 Objednávka

Uživatel provede objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webových stránkách. Uživatel v objednávce zvolí cenu objednávaného Voucheru, přičemž bere na vědomí, že Hodnota plnění bude určena až k okamžiku aktivace Voucheru ze strany Uživatele na základě aktuálního kurzu Provozovatele pro stanovení Hodnoty plnění uvedeného na Webových stránkách a není tak pevně stanovena v objednávce.

3.2 Odpovědnost za poskytnuté údaje

Uživatel odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti, a Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku jakýchkoli chyb a nedostatků v poskytnutých údajích.

3.3 Akceptace objednávky

Po provedení objednávky zašle Provozovatel Uživateli emailem potvrzení o akceptaci objednávky spolu s Objednávkovým kódem, čímž dojde k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

3.4 Výhrada Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s Uživatelem Smlouvu, a to zejména, nikoliv však výlučně, v případě podezření na nekalé jednání, zneužití služeb nebo porušení VOP.


4. Kupní cena


4.1 Kupní cena

Kupní cena činí cenu Voucheru zvolenou Uživatelem při vyplnění objednávkového formuláře na Webových stránkách a akceptovanou Provozovatelem při akceptaci objednávky Uživatele, od které se následně dle kurzu Provozovatele počítá Hodnota plnění.


4.2 Výše kupní ceny

Výše kupní ceny je uvedena včetně všech souvisejících sazeb a poplatků, není-li dále uvedeno jinak. Právo Smluvních stran uzavřít Smlouvu za individuálních vzájemně odsouhlasených podmínek tím není dotčeno. V ceně Voucheru, od které se odvíjí Hodnota plnění, jsou zahrnuty i poplatky za směnu účtované Provozovatelem, jejichž výši stanovuje Provozovatel na základě koeficientů cen, burzovních kurzů a dalších ekonomických kritérií a může je kdykoli změnit. Detailní způsob stanovení a výše poplatků za směnu jsou obchodním tajemstvím Provozovatele.


4.3 Způsob úhrady

V souladu s volbou způsobu úhrady kupní ceny v objednávce ji lze uhradit prostřednictvím Obchodníka nebo Zasilatele při dodržení těchto podmínek.


5. Dodání zboží


5.1 Platba prostřednictvím Obchodníka

Při platbě prostřednictvím Obchodníka budou aktivační údaje Voucheru zaslány Uživateli na jím poskytnutou e-mailovou adresu neprodleně po uhrazení kupní ceny Obchodníkovi.


5.2 Platba prostřednictvím Zasilatele

Při platbě prostřednictvím Zasilatele se Provozovatel zavazuje, že aktivační údaje Voucheru odešle Zákazníkovi na jím poskytnutou adresu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.


5.3 Převzetí Voucheru

Voucher je Uživateli dodán okamžikem, kdy jsou Uživateli poskytnuty aktivační údaje na e-mailovou adresu, v případě platby prostřednictvím Obchodníka, nebo kdy je Uživateli vydána zásilka obsahující aktivační údaje, v případě platby prostřednictvím Zasilatele. Vlastnické právo k Voucheru a s tím související rizika přechází na Uživatele okamžikem dodání.


5.4 Aktivace Voucheru

Uživatel bere na vědomí, že Voucher je před jeho uplatněním u Vydavatele nezbytné aktivovat prostřednictvím Webových stránek.


6. Bližší informace a rizika


6.1 Neregulovaná povaha Kryptoaktiv

Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv jednání nebo poskytování služeb spojených s Kryptoaktivy je vysoce rizikové, že Kryptoaktiva nejsou regulovaným ani centrálně řízeným nástrojem, jejich držení není zpravidla pojištěno, a změna jejich hodnoty plně závisí na jednání ostatních soukromých osob. Uživatel dále bere na vědomí, že:

 • Provozovatel neposkytuje investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zejména se pak nejedná o investiční poradenství nebo o investiční zprostředkování;
 • prodej Voucheru není směnárenskou činností dle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti;
 • prodej Voucheru nepředstavuje platební službu dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku,


přičemž obchodování s Vouchery není blíže upraveno českým právem a na vzniklé vztahy budou analogicky aplikována ustanovení platných právních předpisů, především ustanovení OZ.


6.2 Riziko vývoje

Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv budoucí vývoj trhu s Kryptoaktivy včetně možnosti úplné ztráty jejich hodnoty, zákazu ze strany státu až po jejich úplný zánik.


6.3 Volatilita Kryptoaktiv

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní a jejich hodnota může klesat i stoupat v řádu desítek, stovek, tisíců apod. procent během krátkých časových úseků. Hodnota Kryptoaktiv je závislá na mnoha okolnostech, které Provozovatel nemůže nijak ovlivnit. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že Kryptoaktiva ztratí na své hodnotě nebo jejich využití bude omezené vlivem negativního vývoje v oblasti Kryptoaktiv.


6.4 Transparentnost Kryptoaktiv

Veškeré transakce s Kryptoaktivy mohou být zaznamenávány do veřejně přístupné databáze (blockchain). Každý tak v takovém případě může kdykoli zjistit, kolik jednotek příslušného Kryptoaktiva je v konkrétní okamžik uloženo na konkrétní adrese virtuální peněženky, ze kterých adres byla tato určitá Kryptoaktiva na tuto adresu převedena a na které adresy byla tato určitá Kryptoaktiva z této adresy převedena.


6.5 Prohlášení Uživatele

Uživatel čestně prohlašuje, že:

 • používání Voucheru, jeho držení, nákup a prodej není ve státě, kde má Uživatel stálé bydliště zakázáno nebo omezeno do té míry, že by plněním Smlouvy bylo porušováno právo tohoto státu;
 • se seznámil s těmito VOP, souhlasí s nimi a rozhodl se, že jsou pro něj VOP vhodné;
 • je obeznámen s povahou Voucheru a Kryptoaktiv a riziky s nimi spojenými ať už právními nebo technickými;
 • je obeznámen s fungováním Voucheru a způsobem jeho uplatnění;
 • je si vědom, že transakce v rámci sítě příslušného Kryptoaktiva jsou zpravidla nezvratné;
 • je si vědom, že při ztrátě přístupových údajů k virtuální peněžence, na níž jsou Kryptoaktiva uložená, se tato aktiva stanou navždy nedostupnými;
 • při uzavírání Smlouvy dle těchto VOP vystupuje vlastním jménem a na vlastní účet a nezastupuje, ať už přímo nebo nepřímo, třetí osobu;
 • je starší 18 let a plně svéprávný;
 • je jediným a konečným vlastníkem peněžních prostředků použitých v rámci obchodu realizovaného na základě Smlouvy a je oprávněn s nimi v plném rozsahu nakládat bez omezení.


7. Opatření proti praní špinavých peněz


7.1 Vlastní prostředky

Uživatel se zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní finanční prostředky. Dále se Uživatel zavazuje, že při využívání Webové stránky a nákupu Voucheru od Provozovatele prostřednictvím Webové stránky, bude jednat vždy vlastním jménem na svůj vlastní účet a nebude jednat za jinou osobu, než je on sám.


7.2 Zdroj prostředků a účel obchodu

Uživatel prohlašuje, že jím zaslané použité finanční prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem uzavření Smlouvy není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu AMLZ.


7.3 Absence sankcí

Uživatel prohlašuje, že není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.


7.4 Další závazky Uživatele

Dále se Uživatel zavazuje, že nevyužije Webovou stránku k:

 • uchovávání, přeměně nebo transferu majetkových hodnot pocházejících (byť jen z části) z trestné činnosti nebo určených k financování terorismu nebo k financování šíření zbraní hromadného ničení v rozporu s mezinárodními úmluvami;
 • transferu majetkových hodnot od osob nebo k osobám, vůči nimž Česká republika uplatňuje přímo nebo nepřímo, tj. prostřednictvím jiných osob, mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů;
 • transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek nebo také Evropská komise Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675; a
 • transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí (i) u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, a (ii) u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, všechny státy,  v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu, a dále také všechny státy, ve kterých má ve smyslu tohoto ustanovení VOP původ kterýkoli člen orgánu takové právnické osoby nebo její společník.


7.5 Náhrada škody

Uživatel se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou Provozovateli, nebo pokuty uložené ve správních či jiných řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto VOP ze strany Uživatele, jejich obcházením.


7.6 Zakázané jurisdikce

Uživatel prohlašuje, že není občanem, rezidentem nebo společností se sídlem nebo s registrací ve: Spojených státech amerických (USA), včetně Portorika (PRI), Panenských ostrovů (VIR) a dalších území v držení Spojených států amerických; Kanadě (CAN), Singapurské republice (SGP), Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu (HKG), Čínské lidové republice (CHN), Japonsku (JPN), Thajském království (THA), Afghánistánu (AFG), Albánii (ABL), Bahamách (BHS), Barbadosu (BRB), Botswany (BWA), Burkiny Faso (BFA), Filipínách (PHL), Ghany (GHA), Haiti (HTI), Iráku (IRQ), Íránu (IRN), Jamajky (JAM), Jemenu (YEM), Jižního Súdánu (SSD), Jordánska (JOR), Kajmanských ostrovů (CYM), Kambodži (KHM), Mali (MLI), Maltě (MLT), Maroku (MAR), Mauriciu (MUS), Myanmaru (MMR), Nikaragui (NIC), Pákistánu (PAK), Panamě (PAN), Senegalu (SEN), Severní Korey (PRK), Sýrie (SYR), Trinidadu a Tobaga (TTO), Turecka (TUR), Uganda (UGA), Vanuatu (VUT), Zimbabwe (ZWE), jakož i každého dalšího státu, ve kterém by bylo plnění dle VOP, držení nebo vlastnictví Kryptoměn protiprávní.


8. Práva z vadného plnění


8.1 Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti Smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními relevantních právních předpisů, zejm. OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Voucher je vadný pouze v případě, že nemá vlastnosti uvedené na Webové stránce, a to před jeho nákupem ze strany Uživatele. Provozovatel nese odpovědnost za vady, které má Voucher v okamžiku převzetí Uživatelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od okamžiku převzetí, má se za to, že Voucher byl vadný již při převzetí.


8.2 Prohlídka Voucheru

Uživatel je povinen zakoupený Voucher bez zbytečného odkladu po jeho obdržení prohlédnout a oznámit Provozovateli případné vady. Zjevnou vadu Voucheru je Uživatel povinen oznámit Provozovateli nejpozději do 7 dnů od převzetí. Není-li vada zjevná a objeví se až později po převzetí, jedná se o vadu skrytou. Uživatel má povinnost oznámit Provozovateli zjištěnou skrytou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 měsíců od dodání Voucheru.


8.3 Práva z vadného plnění

Představuje-li vada nepodstatné porušení Smlouvy, je Uživatel oprávněn požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy, není-li to nepřiměřené, může Uživatel, který je spotřebitelem požadovat dodání věci bez vad. Představuje-li vada podstatné porušení Smlouvy, je Uživatel oprávněn požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy, případně odstoupit od Smlouvy.


8.4 Reklamace

Uživatel je oprávněn uplatnit zjištěné vady u Provozovatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Provozovatele. V tomto e-mailu Uživatel uvede označení Voucheru, datum jeho převzetí, popis zjištěných vad a jaké právo z vadného plnění uplatňuje.


8.5 Rozhodnutí o reklamaci

Provozovatel rozhodne o reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dní od oznámení vady, případně si v této lhůtě vyžádá další podklady nezbytné pro rozhodnutí o reklamaci. Budou-li pro rozhodnutí o reklamaci potřebné další podklady, rozhodne Provozovatel o reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dní od jejich obdržení. Rozhodnutí o reklamaci sdělí Provozovatel Uživateli prostřednictvím e-mailu. Samotnou reklamaci je Provozovatel povinen vyřídit do 30 dnů od případného rozhodnutí o uznání reklamace, následně zašle Provozovatel Uživateli potvrzení o vyřízení reklamace. Pokud uživatel Provozovateli nedodá vyžádané podklady pro rozhodnutí o reklamaci, není Provozovatel povinen o reklamaci rozhodnout.


8.6 Komunikace

Veškerá komunikace Smluvních stran týkající se reklamace probíhá elektronickou formou prostřednictvím e-mailu, a to v českém nebo anglickém jazyce.


8.7 Náklady reklamace

Náklady spojené s vyřízením reklamace v případě jejího uznání nese Provozovatel s výjimkou nákladů na dodání reklamovaného Voucheru Provozovateli k uplatnění reklamace, které nese Uživatel. Uživatel bere na vědomí, že má nárok na náhradu nákladů pouze v takové výši, kterou bylo nezbytně nutné vynaložit za účelem reklamace Voucheru.


8.8 Vyloučení odpovědnosti za vady

Vadou Voucheru nemůže být žádná okolnost plynoucí z nedodržení, porušení či jiného nerespektování podmínek Vydavatele pro uplatnění práva na poskytnutí Plnění, které je spojeno s Voucherem, nebo naopak plynoucí z jejich aplikace. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za neposkytnutí Plnění ze strany Vydavatele v důsledku Vydavatelovi platební neschopnosti, likvidace, zákazu či změny podnikatelského záměru.


9. Odstoupení


9.1 Distanční smlouva

Pro případ, že by došlo k uzavření Smlouvy distančním způsobem, a poskytnutým Plněním souvisejícím s Voucherem je zboží nebo služba, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy (např. Kryptoaktivum či služba spojená s Kryptoaktivy), Uživatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1837 písm. b) OZ.


9.2 Odstoupení od Smlouvy Provozovatelem

Provozovatel může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, kdy je Voucher, který je předmětem objednávky dodán Uživateli, a to především v případech, kdy plnění Smlouvy nebude pro Provozovatele možné a/nebo bude nepřiměřeně technicky či finančně obtížné.


9.3 Důsledky odstoupení

V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší a Smluvní strany jsou povinny si vrátit vzájemně přijatá plnění.


10. Licence


10.1 Výhrada práv

Všechna práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, textů, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Provozovatele v rozporu s jejich určením.


10.2 Licence

Návštěvník získává nevýhradní nepřenosné právo užití Webové stránky, jež představuje autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návštěvník nemá právo udělovat podlicence ani své právo postoupit.


10.3 Zákaz zásahů

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Návštěvník nesmí při využívání Webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz. Návštěvník není oprávněn získat přístup ke zdrojovému kódu žádného počítačového programu souvisejícího s provozem Webových stránek a není oprávněn provádět jakékoli činnosti směřující k zajištění přístupu ke zdrojovému kódu takového počítačového programu včetně dekompilace nebo reverse engineeringu. Návštěvník není oprávněn jakkoli do Webových stránek nebo souvisejícího obsahu zasahovat, zpracovávat je, spojovat je s jinými díly nebo je jinak měnit.


11. Odpovědnost


11.1 Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá Návštěvníkovi za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu s výjimkou újmy způsobené úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech. Není-li dle právního řádu možné náhradu škody výše uvedeným způsobem smluvně vyloučit, ale lze ji omezit, použije se pro účely omezení následující článek VOP.


11.2 Limitace odpovědnosti

Provozovatel není za žádných okolností povinen nahradit Návštěvníkovi škodu spočívající v ušlém zisku, jakoukoli nemajetkovou újmu nebo jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou třetí osobě. Je-li Provozovatel povinen nahradit Návštěvníkovi jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, pak celková náhrada za všechny takové případy nepřesáhne částku odpovídající souhrnu veškerých částek uhrazených Návštěvníkem Provozovateli v souvislosti s užitím Webových stránek dle VOP.


11.3 Vyšší moc

Provozovatel nenese nebezpečí újmy způsobené vyšší mocí v okamžiku provádění objednávky či nákupu Voucheru. Provozovatel zejména nenese odpovědnost za výpadek elektřiny nebo internetu, který nemohli nijak ovlivnit.


11.4 Nesprávný postup Uživatele

Provozovatel není odpovědný za újmu způsobenou v důsledku nesprávného postupu Uživatele při nákupu Voucheru či při jeho uplatnění. Provozovatel zejména není odpovědný za škodu vzniklou uvedením chybných kontaktních údajů Uživatele nutných pro realizaci objednávky, uzavření Smlouvy či zaslání zakoupeného Voucheru a/nebo ztrátou, odcizením či zneužitím telefonního čísla Uživatele či hesla Uživatele k jeho e-mailové schránce.


11.5 Užívání Voucheru

Provozovatel není jakkoli odpovědný za způsob, kterým Uživatel či třetí osoba užívá příslušný Voucher.


11.6 Provoz Webových stránek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i bez předchozího upozornění omezit, přerušit nebo ukončit provoz Webových stránek a souvisejících systémů z technických nebo jiných provozních důvodů zejména v rámci údržby nebo změn Webových stránek. Webové stránky nebo jakékoli s ní související systémy mohou být také dočasně nedostupné v důsledku neplánovaných výpadků způsobených závadou, poruchou nebo jinou událostí. Provozovatel neodpovídá Návštěvníkovi ani jiné osobě za škodu, která v souvislosti s omezením, přerušením nebo ukončením provozu Webových stránek a souvisejících systémů vznikne.


12. Ochrana soukromí


12.1 Osobní údaje

K zajištění řádného fungování Webových stránek je nezbytné, aby Provozovatel shromažďoval určité Osobní údaje Návštěvníka a dále je zpracovával. Provozovatel se zavazuje nakládat s Osobními údaji Návštěvníků výhradně v souladu s platnou právní úpravou.


12.2 Podmínky ochrany soukromí

Detailní informace o tom, jaké Osobní údaje Provozovatel zpracovává a jak s nimi nakládá jsou uvedené v rámci podmínek ochrany soukromí, které jsou dostupné na Webových stránek.


13. Řešení sporů


13. 1 Smírná cesta

Smluvní strany prohlašují, že spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou přednostně řešit smírnou cestou, zejména osobním jednáním obou Smluvních stran. Za tímto účelem, nechť Návštěvník prosím nejprve kontaktuje Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na Webových stránkách. Teprve pokud nebude dosažení smíru rozumně možné předpokládat, bude spor řešen před příslušným orgánem veřejné moci.

13.2 Rozhodné právo

Veškerá ujednání mezi Smluvními stranami a ujednání mezi Provozovatelem a Návštěvníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou nebo jinak dle těchto VOP obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany a Provozovatel a Návštěvník sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


13.3 Soudní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s VOP budou s konečnou platností řešeny příslušnými soudy České republiky.


13.4 Alternativní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.


13.5 Kodexy chování

Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.


14. Změny podmínek


14.1 Výhrada změn

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně měnit, doplňovat nebo rušit obsah VOP. Provozovatel může kdykoli v odpovídajícím rozsahu změnit nebo doplnit tyto VOP.


14.2 Informování o změnách

O změnách těchto VOP a jejich novém znění bude Návštěvník informován na Webových stránkách. Nové znění VOP bude účinné od okamžiku jeho uveřejnění na Webových stránkách a je pro Návštěvníka závazné při každé další návštěvě Webových stránek učiněné po zveřejnění nového znění VOP. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.


15. Komunikace


15.1 Elektronická forma komunikace

Veškerá komunikace, oznámení nebo informování dle VOP nebo dalších podmínek bude probíhat v elektronické formě prostřednictvím k tomu určené e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Webových stránkách.


15.2 Ověření totožnosti

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po Návštěvníkovi prokázání totožnosti v souvislosti s komunikací s Návštěvníkem nebo v souvislosti s právním jednáním Návštěvníka vůči Provozovateli. Právní jednání Návštěvníka je účinné vůči Provozovateli až od okamžiku ověření totožnosti Návštěvníka.


16. Závěrečná ujednání


16.1 Zákaz započtení

Návštěvník není oprávněn provést započtení jakékoliv své pohledávky vůči Provozovateli, a to ani započtení pohledávky nabyté za Provozovatelem od třetí osoby.


16.2 Postoupení

Návštěvník není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky ze závazků z VOP nebo s nimi související na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele. Provozovatel je oprávněn převést veškerá svá práva k Webovým stránkám, avšak pouze pokud se důvodně domnívá, že to nebude mít vážný negativní dopad na práva Návštěvníka nebo musí-li tak Provozovatel učinit, aby vyhověl právním nebo regulatorním požadavkům. Návštěvník s tímto postupem předem vyslovuje souhlas ve smyslu § 1895 OZ.


16.3 Převzetí nebezpečí změny okolností

Návštěvník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.


16.4 Oddělitelnost

Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení VOP neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení VOP. Provozovatel na takovou skutečnost bude reagovat přiměřenou změnou VOP.


16.5 Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.5.2023